Oddziały gimnazjalne

Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej rok szkolny 2017/18
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 w Gdańsku ul. L. Krzemienieckiej 1
tel./fax 58 3410542  58 5201349
ppp4.gda@wp.pl, www.ppp4.gda.pl

                        ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY

Nazwa

Informacje Prowadzący
Terapia psychologiczna, indywidualna Uczniowie przeżywający kryzys, uczniowie z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym
 1. Ł. Fanslau
 2. A. Michniewska,
 3. A. Kowalska,
 4. I. Turbiarz,
 5. M. Mętkowska- Walewska
„Moja Przyszłość Zawodowa” – warsztaty dla uczniów na terenie szkoły Warsztaty dla kl. III szkół gimnazjalnych – czynniki wpływające na wybór dalszych etapów edukacji i zawodu, predyspozycje zawodowe – 2godz.
 1. A. Zapolska- Downar
 2. A. Ufnal
„Poznaję – wybieram” 1 spotkanie 4- godzinne w ramach doradztwa zawodowego
  1. A. Kowalska
  2. E.Częścik
Diagnoza predyspozycji osobowości do wykonywania zawodu, dalszego kierunku kształcenia diagnoza, konsultacje
 1. E. Częścik,
 2. A. Kowalska,
 3. A. Zapolska- Downar
 4. A. Ufnal
Przeszkody na drodze do kariery Warsztaty 1 spotkanie dla szkół gimnazjalnych kl. II i III – doradztwo zawodowe + profilaktyka uzależnień  2h.
 1. A. Zapolska- Downar
 2. A.Ufnal
Techniki uczenia się Cykl 2 spotkań po 2 godziny każde na temat tego jak funkcjonuje pamięć oraz jakie praktyczne strategie uczenia się warto stosować.
 1. Ł. Fanslau
Warsztaty umiejętności komunikacyjnych Jak skutecznie się komunikować. 3 godziny.
 1. A. Kowalska
 2. E.Częścik
Rozwiązywanie konfliktów przez współpracę Warsztat 3-4 godzinny. Nauka właściwych i skutecznych strategii rozwiązywania sytuacji trudnych.
 1. K. Sobaszek
Warsztat profilaktyczny  uczniowie II-III gimnazjum zajęcia psychoedukacyjne rozszerzające wiedzę na temat uzależnień
 1. E. Częścik,
 2. A. Kowalska

 

 Psychomanipulacja Warsztat- 1 spotkanie dla uczniów kl. III gimnazjalnych
 1. U. Rola
 2. I. Turbiarz

 

 ZAJĘCIA DLA RODZICÓW

Jak uchronić dziecko przed uzależnieniami Prelekcja
 1. A. Zapolska- Downar
Rodzic jako nieformalny doradca zawodowy Prelekcja
 1. E. Częścik
„Od komputera do netoholizmu”- prelekcja Prelekcja – zagrożenia związane z korzystaniem z komputera i Internetu
 1. E.R. Wenzel,
Cyberprzemoc prelekcja
 1. E.R. Wenzel
Problematyka depresji i samobójstw Prelekcja ok. 2 godzin
 1. Ł. Fanslau,
 2. E.R. Wenzel
 3. I. Turbiarz
Cykl warsztatów „Szkoła dla rodziców  i wychowawców” stopień I ,II,III
 1. 10 spotkań raz w tygodniu– zgłoszenia w sekretariacie poradni lub bezpośrednio u pracowników
 1. E. Częścik,
 2. A. Kowalska,
 3. A. Michniewska
Trudności wychowawcze okresu dorastania prelekcja
 1. A. Kowalska
 2. K. Sobaszek

 ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do SPE oraz tworzenie IPET Szkolenie Rady Pedagogicznej
 1. Ł. Fanslau
 2. J.Brzoskowska
Trudności wychowawcze okresu dorastania prelekcja
 1. K. Sobaszek,
 2. A. Kowalska
Edukacja włączająca prelekcja
 1. J. Brzoskowska
„Tam gdzie twoja uwaga, tam twoja moc” Warsztat na terenie placówki lub poradni, ok. 2 godzin. Uwaga jako pole percepcji obserwowana poprzez zmysły oraz uwaga jako umiejętność obserwowania wewnętrznego pola uczuć, emocji.
 1. M. Całusińska

 

„Nauczyciel Nowej Ery” Cykliczne spotkania 1 raz w miesiącu na terenie poradni. Celem spotkań jest stworzenie przestrzeni do zobaczenia starych spraw w nowy sposób.
 1. M. Całusińska
 POZOSTAŁE FORMY POMOCY
diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna
terapia psychologiczna, logopedyczna i pedagogiczna
porady i konsultacje indywidualne  dla Rodziców i Nauczycieli
doradztwo edukacyjne i zawodowe
Wsparcie szkoły w sytuacjach kryzysowych
działalność informacyjna
udział przedstawicieli PP-P w posiedzeniach zespołów ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej
wsparcie merytoryczne z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Orzecznictwo do kształcenia specjalnego w tym dla dzieci z autyzmem; nauczanie indywidualne