Szkoły podstawowe i odz gim

Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej rok szkolny 2018/19
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 w Gdańsku ul. L. Krzemienieckiej 1
tel./fax 58 3410542   58 5201349
ppp4.gda@wp.pl
www.ppp4.gda.pl

Oferta dla szkół podstawowych oraz oddziału klas III gim.

 

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE I WARSZTATOWE DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

Nazwa Informacje Prowadzący
Terapia pedagogiczna                 lub cykliczne konsultacje  IV-VII
 1. Rola,
 2. Sobaszek,
 3. Biłas
Terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami                        w nauce matematyki IV-VI
 1. Rola
Terapia psychologiczna indywidualna Uczniowie z trudnościami                    w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym Ł. Fanslau,

 1. Michniewska,
 2. Kowalska,
 3. Turbiarz
Terapeutyczne zajęcia  grupowe dla uczniów z zaburzeniami lękowymi                  Uczniowie klas V-VI SP
 1. Turbiarz
Prawa dziecka Prezentacja E.R. Wenzel
Prawa człowieka Prelekcja  2 godzinna połączona z dyskusją. Uczniowie klas V. Pojęcie praw człowieka, łamanie praw człowieka, instytucje                    i organizacje monitorujące przestrzeganie praw człowieka Ł. Fanslau
Warsztat ,,Dobre słowa’’  dla uczniów klas I szkoły podstawowej; jedno spotkanie ma na celu właściwą komunikację interpersonalną
 1. Rola,
 2. Milewska

 

Warsztat „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu”  dla uczniów  klas II-III szkół podstawowych, jedno spotkanie A.Erenc

 1. Sobaszek
Warsztat „Poczucie własnej wartości” Warsztat dla klas V. Czas trwania 2 godziny. Jak budować adekwatne poczucie własnej wartości. Ł. Fanslau
Akceptacja, zaufanie                        i współpraca w klasie. Warsztat dla uczniów kl. IV                  3 godziny.
 1. Erenc
 2. Sobaszek
Kompleksowa pomoc dziecku z mutyzmem wybiórczym Diagnoza, terapia
 1. Romanow
Terapia pedagogiczna „Od A do Z – ładnie piszę” Ćwiczenia grafomotoryczne dla uczniów klas I SP. Zajęcia grupowe na terenie poradni.
 1. Biłas

 

Warsztat „ ABC bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych” Warsztat 2 godzinny dla uczniów klas IV-V SP na temat problematyki nałogowego korzystania z urządzeń mobilnych Ł. Fanslau
Warsztat „Jak radzić sobie ze stresem przedegzaminacyjnym” Warsztat 2 godzinny dla klas VIII             i III gim.
 1. Turbiarz,
 2. Nowak
„Moja Przyszłość Zawodowa” – warsztaty dla uczniów na terenie szkoły Warsztaty dla kl. III szkół gimnazjalnych – czynniki wpływające na wybór dalszych etapów edukacji i zawodu, predyspozycje zawodowe – 2godz.
 1. Zapolska- Downar
 2. Ufnal
„Poznaję – wybieram” 1 spotkanie 4- godzinne w ramach doradztwa zawodowego dla klas VIII, III gim
 1. Kowalska
 2. Częścik
Diagnoza predyspozycji osobowości do wykonywania zawodu, dalszego kierunku kształcenia diagnoza, konsultacje
 1. Częścik,
 2. Kowalska,
 3. Zapolska- Downar
 4. Ufnal
Przeszkody na drodze do kariery Warsztaty 1 spotkanie dla szkół gimnazjalnych kl. VIII i III gim.            – doradztwo zawodowe + profilaktyka uzależnień  2h.
 1. Zapolska- Downar

A.Ufnal

Techniki uczenia się 2 godzinny warsztat dla klas VII na temat tego jak funkcjonuje pamięć oraz jakie praktyczne strategie uczenia się warto stosować.
 1. Turbiarz
Rozwiązywanie konfliktów przez współpracę Warsztat 3-4 godzinny dla klas VIII i III gim. Nauka właściwych                    i skutecznych  strategii rozwiązywania sytuacji trudnych.
 1. Sobaszek,
 2. Rola
 Psychomanipulacja Warsztat- 1 spotkanie dla uczniów                kl. III gimnazjalnych
 1. Nowak
 2. Turbiarz

 

            ZAJĘCIA DLA RODZICÓW

Rozwój psychofizyczny dziecka 6, 7-letniego i jego start szkolny Prelekcja wszyscy pracownicy
Wychowanie bezstresowe czyli jakie? Prelekcja na temat właściwej komunikacji z dzieckiem, stawiania granic, bycia konsekwentnym i jednocześnie kochającym rodzicem.
 1. Sobaszek,

Ł. Fanslau,

 1. R. Wenzel,
 2. Kowalska
Niepełnosprawność intelektualna – charakterystyka Prelekcja dla rodziców
 1. R. Wenzel
Rodzic jako nieformalny doradca zawodowy Prelekcja
 1. Częścik
„Od komputera do netoholizmu”- prelekcja Prelekcja – zagrożenia związane                      z korzystaniem z komputera i Internetu E.R. Wenzel,
Cyberprzemoc prelekcja
 1. R. Wenzel
Problematyka depresji                      i samobójstw Prelekcja ok. 2 godzin Ł. Fanslau,

 1. R. Wenzel
 2. Turbiarz
Cykl warsztatów „Szkoła dla rodziców  i wychowawców” stopień I, II, III
 1. 10 spotkań raz w tygodniu

– zgłoszenia w sekretariacie poradni lub bezpośrednio                        u pracowników

 1. Częścik,
 2. Kowalska,
 3. Michniewska
Trudności wychowawcze okresu dorastania prelekcja
 1. Kowalska
 2. Sobaszek
Dlaczego dziecku warto stawiać granice  prelekcja
 1. Kowalska, Ł. Fanslau, E. R. Wenzel,                   E. Częścik
Cyberprzemoc prelekcja
 1. R. Wenzel
Kompleksowa pomoc dziecku                    z mutyzmem wybiórczym Szkolenie dla rodziców
 1. Romanow
Jak uchronić dziecko przed uzależnieniami prelekcja dla rodziców uczniów klas VII, VIII oraz III gim.
 1. Zapolska-Downar
                 ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI
Dostosowywanie wymagań edukacyjnych Szkolenie Rady Pedagogicznej Ł. Fanslau

 1. Brzoskowska
 2. Nowak
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Szkolenie Rady Pedagogicznej Ł. Fanslau

 1. Brzoskowska
 2. Biłas
Coaching dla Nauczycieli Spotkania indywidualne na terenie poradni, nastawione na własne doskonalenie, rozwój, ustalanie celów; optymalnie cykl 6 spotkań po 45-60 min.
 1. Zapolska-Downar
Edukacja włączająca Prelekcja dla nauczycieli
 1. Brzoskowska
„Tam gdzie Twoja uwaga, tam Twoja moc” Warsztat na terenie placówki lub poradni 2 godzinny. Uwaga jako pole percepcji poprzez zmysły oraz uwaga jako umiejętność obserwowania wewnętrznego pola uczuć i emocji.
 1. Całusińska
                                                  POZOSTAŁE FORMY POMOCY
Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna
Terapia psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna
Porady i konsultacje indywidualne  dla Rodziców i Nauczycieli
Doradztwo edukacyjne i zawodowe
Działalność informacyjna
Wsparcie szkoły w sytuacji kryzysowej
Udział przedstawicieli PP-P w posiedzeniach zespołów ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Orzecznictwo do kształcenia specjalnego w tym dla dzieci z autyzmem; nauczanie indywidualne; wydawanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

 

W sprawie realizacji wybranych warsztatów poprzedzi je konsultacja z pracownikiem PPP nr 4.