Szkoły podstawowe

Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej rok szkolny 2017/18
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4 w Gdańsku ul. L. Krzemienieckiej 1
tel./fax 58 3410542   58 5201349
ppp4.gda@wp.pl, www.ppp4.gda.pl

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE I WARSZTATOWE DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

Nazwa

Informacje

Prowadzący

Terapia pedagogiczna lub cykliczne konsultacje  IV-VII SP
 1. U. Rola
 2. K. Sobaszek,
 3. A. Biłas
Terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki IV-VII SP
 1. U. Rola
Terapia psychologiczna indywidualna Uczniowie z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym
 1. Ł.Fanslau,
 2. A. Michniewska,
 3. A. Kowalska,
 4. I. Turbiarz,
 5. Mętkowska- Walewska
Terapia funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment Feuersteina Uczniowie SP
 1. K. Sobaszek,
 2. U. Rola
Terapeutyczne zajęcia grupowe dla uczniów z zaburzeniami lękowymi                   Uczniowie klas V-VI SP
 1. I. Turbiarz
 2. G. Kołakowska
Prawa dziecka Prezentacja
 1. E.R. Wenzel
Prawa człowieka Prelekcja 2 godzinna połączona z dyskusją. Uczniowie klas V-VI SP. Pojęcie praw człowieka, łamanie praw człowieka, instytucje i organizacje monitorujące przestrzeganie praw człowieka
 1. Ł. Fanslau
Program „Dam radę!” Cykl zajęć indywidualnych dla dziecka z różnymi problemami we współpracy z rodziną.
 1. A. Kowalska

 

Warsztat ,,Dobre słowa’’  dla uczniów klas I szkoły podstawowej; jedno spotkanie ma na celu właściwą komunikację interpersonalną
 1. U. Rola,
 2. G. Kołakowska

 

Zajęcia psychoedukacyjne   uczniowie klas I-III SP ; 2-3 spotkania.        
 1. B. Gabryś
 2. A. Michniewska
Warsztat „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu”  dla uczniów klas II-III szkół podstawowych, jedno spotkanie
 1. A. Erenc
 2. K. Sobaszek
Warsztat „Poczucie własnej wartości” Warsztat dla klas V-VI. Czas trwania 2 godziny. Jak budować adekwatne poczucie własnej wartości.
 1. Ł. Fanslau
Akceptacja, zaufanie i współpraca w klasie. Warsztat dla uczniów kl. IV 3 godziny.
 1. A. Erenc
 2. K. Sobaszek
Efektywne uczenie się z elementami treningu twórczego myślenia. Cykl kilku spotkań dla kl. III SP celem ich lepszego przygotowania do nauki w klasie IV.
 1. B. Gabryś,
 2. A. Michniewska
Kompleksowa pomoc dziecku z mutyzmem wybiórczym   Diagnoza, terapia
 1. K. Romanow
 2. M. Mętkowska-Walewska
Terapia pedagogiczna „Od A do Z – ładnie piszę” Ćwiczenia grafomotoryczne dla uczniów klas I SP. Zajęcia grupowe na terenie poradni.
 1. A. Biłas
Warsztat „ ABC bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych: Warsztat 2 godzinny dla uczniów klas IV-VI SP na temat problematyki nałogowego korzystania z urządzeń mobilnych
 1. Ł. Fanslau
 

ZAJĘCIA DLA RODZICÓW

 

Wychowanie bezstresowe – czyli jakie? Prelekcja na temat właściwej komunikacji z dzieckiem, stawiania granic, bycia konsekwentnym i jednocześnie kochającym rodzicem
 1. Sobaszek,
 2. Ł. Fanslau
 3. E. R. Wenzel
Prelekcja Niepełnosprawność intelektualna- charakterystyka Prelekcja dla rodziców
 1. E. R. Wenzel

 

Cykl spotkań o wychowaniu
z wykorzystaniem  metod aktywnych 
spotkania mogą być realizowane
w cyklu lub niezależnie
 1. E. Częścik,
 2. A. Kowalska,
 3. A. Michniewska
Rozwój psychofizyczny dziecka
6, 7-letniego i jego start szkolny
Prelekcja wszyscy pracownicy
Dlaczego dziecku warto stawiać granice  Prelekcja
 1. Kowalska,
 2. J. Brzoskowska,
 3. Ł. Fanslau,
 4. E.R.Wenzel,
 5. E. Częścik,
Klasa szkolna jako grupa społeczna Prelekcja
 1. K. Sobaszek
 2. E. R. Wenzel
Cyberprzemoc Prelekcja
 1. E. R. Wenzel
Kompleksowa pomoc dziecku z mutyzmem wybiórczym Szkolenie dla rodziców
 1. K. Ramanow
 2. K. Janicka
 

ZAJĘCIA DLA NAUCZYCIELI

Rozwiązywanie konfliktów poprzez strategie oparte na współpracy Warsztat 3 godzinny. Strategie rozwiązywania konfliktów, warunki skutecznej współpracy
 1. K. Sobaszek
 2. U. Rola
Dostosowywanie wymagań edukacyjnych Szkolenie Rady Pedagogicznej
 1. Ł. Fanslau
 2. J. Brzoskowska
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Szkolenie Rady Pedagogicznej
 1. Ł. Fanslau
 2. J. Brzoskowska
 3. A. Biłas
Warsztat „Nauczyciel-Rodzic” Warsztat komunikacji interpersonalnej. 2 spotkania na terenie placówki.
 1. A. Kowalska
Coaching dla Nauczycieli Spotkania indywidualne na terenie poradni, nastawione na własne doskonalenie, rozwój, ustalanie celów; optymalnie cykl 6 spotkań po 45-60 min.
 1. A. Zapolska-Downar
Profilaktyka agresji i przemocy w szkole Szkolenie Rady Pedagogicznej wszyscy pracownicy
Edukacja włączająca Prelekcja dla nauczycieli
 1. J. Brzoskowska
„Nauczyciel Nowej Ery” Cykliczne spotkania 1 raz w miesiącu na terenie poradni. Celem spotkań jest stworzenie przestrzeni do zobaczenia starych spraw w nowy sposób.
 1. M. Całusińska
„Tam gdzie twoja uwaga, tam twoja moc” Warsztat na terenie placówki lub poradni, ok. 2 godzin. Uwaga jako pole percepcji obserwowana poprzez zmysły oraz uwaga jako umiejętność obserwowania wewnętrznego pola uczuć, emocji.
 1. M. Całusińska

 

 

POZOSTAŁE FORMY POMOCY

Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna
Terapia psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna
Porady i konsultacje indywidualne  dla Rodziców i Nauczycieli
Doradztwo edukacyjne i zawodowe
Działalność informacyjna
Wsparcie szkoły w sytuacji kryzysowej
Udział przedstawicieli PP-P w posiedzeniach zespołów ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej
Orzecznictwo do kształcenia specjalnego w tym dla dzieci z autyzmem; nauczanie indywidualne; wydawanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju